Vodafone: 0720 518 558

Vodafone: 0720 518 558

Ce este intabularea?

Intabularea este o operaţiune de înscriere într-o carte funciară a drepturilor reale imobiliare care produce efecte imediate şi definitive, de la data înregistrării unei cereri de către proprietar sau de către o persoană autorizată.

Cadastru si Intabulare Bucuresti

Cadastru si Intabulare Bucuresti

Este o înscriere definitivă şi necondiţionată, nu una  provizorie, care să necesite o justificare ulterioară sau mai bine zisi înscrierea este definitivă deoarece intabularea unui drept real imobiliar se poate face şi sub o condiţie rezolutorie ori afectat de un termen extinctiv sau cu alte restricţii din lege ori din voinţa părţilor.

Toate aceste drepturi se pot inscrie sau se pot stinge în sau dintr-o carte funciară.

Ce este o carte funciară?

Cartea funciara este un registru public de evidenţă în care se descrie bunul imobil, se arată drepturile reale asupra acestui bun imobil, sarcinile de care acesta este grevat şi determină situatia lui juridică.

Dovedește existența dreptului real înscris, în folosul persoanei care a dobândit sau constituit cu bună-credință un drept real, cât timp nu se dovedește contrariul. Cartea funciară este alcătuită din trei părţi:

A) Partea I, referitoare la descrierea imobilelor, care va cuprinde:
a) numărul de ordine şi cel cadastral al imobilului;
b) suprafaţa imobilului, destinaţia, categoriile de folosinţă şi, după caz, construcţiile;
c) planul imobilului cu vecinatatile, descrierea imobilului şi inventarul de coordonate al amplasamentului;

B) Partea a II-a, referitoare la inscrierile privind dreptul de proprietate, care cuprinde:
a) numele proprietarului;
b) actul sau faptul juridic care constituie titlul dreptului de proprietate, precum si mentionarea inscrisului pe care se intemeiaza acest drept;
c) stramutarile proprietatii;
d) servitutile constituite in folosul imobilului;
e) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum si actiunile privitoare la proprietate;
f) orice modificari, indreptari sau insemnari;

C) Partea a III-a, referitoare la înscrierile privind dezmembrămintele dreptului de proprietate şi sarcini, care va cuprinde:
a) dreptul de superficie, uzufruct, uz, folosinţă, abitaţie, servituţile în sarcina fondului aservit, ipoteca şi privilegiile imobiliare, precum şi locaţiunea şi cesiunea de venituri pe timp mai mare de 3 ani;
b) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum şi acţiunile privitoare la drepturile reale înscrise în această parte;
c) sechestrul, urmărirea imobilului sau a veniturilor sale;
d) orice modificări, îndreptări sau însemnări ce s-ar face cu privire la înscrierile facute în această parte.

Intabulare Bucuresti

Intabulare Bucuresti

Ce taxe se percep pentru serviciile de cadastru şi intabulare?

Taxele la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara se percep pe tipul de serviciu solicitat.

Taxa pentru cadastru adică avizarea din punct de vedere tehnic a lucrarii şi atribuirea numarului cadastral, pentru un imobil neînscris în cartea funciară, este de 60 ron, iar daca se solicită şi intabularea, adică deschiderea de carte funciară şi notarea actelor ce atestă dreptul de proprietate asupra imobilului se mai percep alţi 60 ron doar pentru imobilele ale căror acte nu au fost transcrise în registrul de transcripţiuni inscripţiuni.

Dacă la intabularea unui imobil neînscris în cartea funciară se solicita şi radierea sau notarea unor servicii se mai percepe un tarif de 60 ron. Daca actele de proprietate sunt certificate de mostenitor începând cu data de mai 2009 şi până în present, se mai achită şi o taxă de 0.15% din valoarea imobilului trecută în acesta pe langă taxele mentionate anterior.

Care sunt actele necesare la intabulare?

Pentru efectuarea intabuIării, cererea de înscriere trebuie însoţită de înscrisul original – un înscris autentic ori, după caz, un înscris sub semnătură privată – sau de copia legalizată de pe acesta, prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere se cere.

În cazul în care dobândirea imobilului s-a realizat printr-un contract de vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor, contract de donație sau printr-un act de partaj voluntar se vor anexa la documentația cadastrală inclusiv actele invocate în acestea.

În cazul în care dobândirea imobilului s-a realizat de la instituțiile Statului Român (I.C.R.A.L. sau I.C.V.L.), la dosar se vor anexa Contractul de vânzare-cumpărare, Procesul verbal de predare-primire al apartamentului, iar dacă este cazul apartamentului cumpărat în rate, mai este necesar contractul de împrumut și dovada achitării integrale a acestuia.

În cazul în care imobilul a fost dobândit prin intermediul unei Sentințe Civile, la dosar se va anexa o copie originală  de la Judecătoria care a emis sentința. Dacă este cazul, copie xerox după raportul de expertiză judiciară.